Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia MIESZKAŃ i DOMÓW. Ubezpieczenie to obejmuje : dom jednorodzinny, lokal mieszkalny i/lub jego stałe elementy, garaż /inny budynek/,ogrodzenie, dom letniskowy, ruchomości domowe /meble, AGD, zabudowa kuchenna/. Szkody mogą wystąpić z tytułu zaistnienia zdarzeń losowych jak: przewlekłe deszcze – zalania, wichury, upadki drzew, pożary, kradzież z włamaniem lub rabunek, dewastacje. Formuła polisy „all risks”  zabezpiecza nas od najbardziej nieprzewidywalnych zdarzeń. 

Przewidziane są również ubezpieczenia sprzętów wykorzystywanych poza domem, jak sprzęt komputerowy, fotograficzny, medyczny.  

Dodatkowym ubezpieczeniem, które gorąco Państwu rekomendujemy, jest ASSISTANCE. Ta polisa pozwoli Ubezpieczycielowi na organizację i pokrycie kosztów bezzwłocznej pomocy specjalistów z różnych branż, jak hydraulik, ślusarz, stolarz.

Ważnym ubezpieczeniem jest także ubezpieczenie OC w życiu prywatnym finansujące koszty szkód wyrządzonych innym przez nas, nasze dzieci, nasze zwierzęta.

Ubezpieczenie FIRMY. Ubezpieczenie firmy to przede wszystkim ochrona szeroko rozumianego majątku firmy, np. budynków, maszyn, floty samochodowej, wyposażenia, przed zdarzeniami losowymi, ale także OC z tytułu prowadzonej działalności. Ubezpieczenie OC chroni ubezpieczonego przed odpowiedzialnością za szkody i straty poniesione przez klientów firmy w związku prowadzoną przez firmę działalnością.

Niektóre rodzaje działalności lub uprawiane zawody mają przypisany obowiązek posiadania OC. W Polsce są to: lekarze i inne osoby wykonujące zawody medyczne, adwokaci i radcy prawni, agenci ubezpieczeniowi, biura rachunkowe.

Pracownicy firm mogą być również objęci grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym, które zapewnia im: ochronę np. w razie wypadku przy pracy, możliwość korzystania z różnych pakietów medycznych, uzyskanie odszkodowania za poniesiony uszczerbek na zdrowiu.